English Tekststørrelse: A A A

Varsling 24

Varsling 24

Innbyggervarsling i Berg kommune

Berg kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Både du som privatperson og du som nøkkelperson i en bedrift, må sjekke at vi har mulighet til å nå deg.

Les mer ... 2017-11-14
Bufdir

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler som skal gå til å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknadsfrist er 8. desember 2017.

Les mer ... 2017-11-12

Fylkesveg 86 Hamn, fra Styrbergvika til Nikkelverket i Berg kommune

Varsel om offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan på høring

Statens vegvesen har i samarbeid med Berg kommune laget et forslag til detaljreguleringsplan. Detaljreguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn fra 7. november til 19. desember 2017, og vi ber om eventuelle merknader til planen.

Les mer ... 2017-11-07
Berg kommunevåpen

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11, har formannskapet i Berg vedtatt å legge forslag til reguleringsplan (Akvafarm II – plan-ID 192913201801) ut på høring og offentlig ettersyn. Planen innebærer utvidelse av industriområdet til Akvafarm AS.

Høringsfrist er 30.11.2017.

Les mer... 2017-10-19
Strandrydding 2017, Foto: Claire Kvalheim Kieffer

Blir du med å rydde en strand?

Årets strandrydding startet i mai men noen strender trenger fortsatt din hjelp!

Les mer ... 2017-08-24
Stilling ledig

Tilsynsførere for barn i fosterhjem

Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem.

Les mer... 2017-04-24
Berg kommunevåpen

Kunngjøring av fastsatt planprogram- områdeplan for Senjahopen havn

Kommunestyret har i møte 14.02.2017, sak 7/17, fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til merknadsbehandling for planprogrammet for områderegulering Senjahopen Havn, og ber om at merknadene blir innarbeidet i planprogrammet.
  2. Forslag til planprogram for områderegulering Senjahopen havn, med innarbeidede merknader, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.
Les mer... 2017-03-02
bergvaapen-liten_64x80

Retningslinjer for tildeling/salg av kommunale boligtomter

Retningslinjer for tildeling/salg av kommunale boligtomter er endret etter ny behandling i kommunestyret 13.12.2016.

Les mer... 2016-12-17
roteskreuz_80x78

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Les mer... 2016-11-07

Inkluderingsnavet Berg folkebibliotek

Distriktssenteret har laget film om Berg folkebibliotek som inkluderingsnav for nye innbyggere i kommunen.

Les mer ... 2016-09-29