English Tekststørrelse: A A A

Hjem > Artikkel

Kunngjøring

Forslag på adressenavn til nytt boligfelt på Kjerkegårdsneset

Berg kommune ønsker forslag til adressenavn på nytt boligfelt som er under opparbeidelse på "Kjerkegårdsneset". Området ligger på vestsiden av Kjæsvika boligfelt på Skaland.

Kjerkegårdsneset boligfelt.png

Last ned kart (pdf-dokument).

Med bakgrunn i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap.12 §§49-59, og lov om stadnamn (stednavnloven) ønsker Berg kommune å tildele offisiell adresse til kommunens nyetablerte boligfelt på Kjerkegårdsneset (vest for dagens Kjæsvika boligfelt).

Dette vil føye seg inn å gi kommunen et mer komplett adressesystem med adressenavn  på boligfelt og adressenummer på hver bolig. Offisielle adresser vil gjøre det lettere å finne frem for de som ikke er lokalkjente,og sikre en effektiv distribusjon av varer og tjenester. Et tydelig adressesystem er til stor hjelp for utrykkingskjøretøyer og andre som har behov for å finne frem.

Kartverkets dokumentasjon for tildeling og forvaltning av adresser – Adresseveileder – peker bl.a på at navn på områder/veger/gater bør passe på stedet, og at navnene som velges bør være lett å skrive,lese og uttale. Dessuten sier veiledningen at slike adressenavn bør "bygge på og føre videre den lokale navnetradisjon". Historiske navn,eldre stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie,vil være navn som kan brukes som utgangspunkt for navngiving.

Det er kommunen gjennom vedtak som fastsetter offisielle adresser, jfr. Lov om eiendomsregisterering (matrikkellova) §21, mens skrivemåten skal følge regelverket i stedsnavnloven.

Denne informasjon og kartutsnitt av området legges ut på kommunens nettside og i kommunens informasjonsskranke på rådhuset på Skaland.

Første steg mot offisiell adresse er innsamling av forslag til navn. Deretter koordineres innkommne forslag før saken sendes Stedsnavnregister og Kartverket for kontroll av stave- og skrivemåten i hht. stedsnavnloven. Dernest legges tilrådde navn frem for kommunestyre til vedtak.

Registrering, føring og nummerering i matrikkel er siste etappe av offentlig adressering. Samtlige bygninger blir i tillegg til adressenavnet tildelt et nummer.

Lag, foreninger, bygdefolk og andre privatpersoner inviteres med dette til å sende inn sine forslag til adressenavn på nye boligfelt på Kjerkegårdsneset på Skaland.

Forslagene bes sendt til Berg kommune, Ingrid Bjerkås' vei 23, 9385 Skaland eller pr. epost til postmottak@berg.kommune.no.

Frist for innsendelse av navneforslag settes til 10.03.2017.