Berg kommune har flere tilskuddsordninger for næringsliv, etablerere og lag/foreninger. Noen av disse er det Berg kommune som sluttbehandler (1, 2 og 3). De øvrige behandles og prioriteres av Berg kommune, før vi sender videre til annen instans. Klikk på lenken og les mer om de ulike ordningene.

 1. Nærings- og utviklingsfond
 2. Kulturmidler
 3. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg, nye + rehabilitering)
  • Nærmiljøanlegg
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

 

Tilskuddsmidler Troms fylke

Sjekk også tilskuddsordningene som forvaltes direkte av Troms fylkeskommune.

http://www.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Tilskudd

 

Nærings- og utviklingsfond

Berg kommune har årlig til rådighet søkbare midler til nærings- og utviklingsprosjekt i Berg, samt samarbeidsprosjekt i Midt-Troms regionen. Fondet finansieres ved årlig tilskudd fra Troms fylkeskommune, samt avdrag og renter på lån gitt fra fondet. I tillegg kommer konsesjonsavgift til Kraftfondet.

Næringsfondstyret består av formannskapet i Berg. Søknader behandles fortløpende. Næringsfondsmøter settes opp samme dag som formannskapsmøter. Sjekk politisk møtekalender.

Søknad sendes via den nasjonale søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

Før du søker bør du sette deg inn i Behandlingskriterier for næringsfond i Berg.

Ved spørsmål kontakt saksbehandler Wenche Pedersen.

[ Tilbake til oversikt ]

Kulturmidler

Lag og foreninger i Berg kan årlig søke om støtte til kulturarbeid, kulturtiltak og til faste fritidsanlegg.

Midlene bevilges over det ordinære kommunebudsjettet. Se retningslinjene under for nærmere informasjon.

Søknadsfrist er 1. november. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknadsskjema finner du her. Søknadsskjema kan også hentes i ekspedisjonen på Berg rådhus.

Søknader sendes Berg kommune, Ingrid Bjerkås-veien 23, 9385 Skaland eller postmottak@berg.kommune.no.

Se retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid.

Ved spørsmål kontakt saksbehandler Wenche Pedersen.

[ Tilbake til oversikt ]

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidlene skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet.

Det kan søkes om spillemidler til:

 • Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg, nye + rehabilitering)
 • Nærmiljøanlegg
 • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (kontakt DNT)

Kulturdepartementets bestemmelser regulerer hva spillemidlene kan brukes til. Søkere av tilskudd plikter å gjøre seg kjent med vilkårene knyttet til tilskuddsordningen.

Søkere om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF), Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det Frivillige Skyttervesen (DFS), velforeninger, aksjeselskap/allmenaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger (jfr. bestemmelsene).

Anlegg det søkes spillemidler til må være innarbeidet i kommunal plan. Ta snarest kontakt med saksbehandler hvis så ikke er tilfelle.

Søknader behandles og prioriteres av formannskapet i Berg, etter administrativ behandling og tilråding fra idrettsrådet i Berg. Dette skjer i siste møte før nyttår, eller i første møte etter nyttår. Prioritert liste skal sendes videre til Troms fylkeskommune innen 15. januar. Tildeling skjer vanligvis i juni måned.

Søknadsfrist til Berg kommune er 15. oktober.

Både nye og gjentatte søknader skal fremmes elektronisk gjennom søknadsportalen idrettsanlegg.no.

Ta kontakt med saksbehandler Wenche Pedersen ved behov for råd og veiledning i søknadsprosessen.

[ Tilbake til oversikt ]