berg.kommune.no

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Kort om tilskuddet
Hensikten med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
 
Søknadsskjema, regelverk og veileder til oppdatert regelverk, søknadsprosess og årsplan er tilgjengelig på nettsidene til Bufdir.
 
Kriterier for å søke
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
Det kan søkes om midler til tiltak som:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottar alle søknader og videresender til kommunene for prioritering.
 
Søknadsskjema blir tilgjengelig 15. november. Søknad sendes gjennom Bufdirs søknadsportal.
 
Søknadsfrist er 8. desember 2017.
 
Kommunens kontaktperson er folkehelsekoordinator Hege Bekken.