English Tekststørrelse: A A A

Kulturmidler 2014
Berg kommunevåpen

Lag og foreninger i Berg kan nå søke om kulturmidler for 2014. Søknadsfristen er satt til 1. november 2014. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

2014-10-14 Les mer...

Informasjon fra skatteoppkreveren i Berg kommune
Berg kommunevåpen

Det er fra 1. september 2013 inngått samarbeidsavtale med kemneren i Tromsø kommune om å ivareta skatteoppkreverfunksjonen for Berg kommune.

Fra denne dato må alle henvendelser til skatteoppkreveren i Berg rettes til ny adresse og nytt telefonnummer.

2013-08-29 Les mer ...

Kulturmidler 2013
Berg kommunevåpenLag og foreninger i Berg kan nå søke om kulturmidler for 2013. Søknadsfristen er satt til 1. mai 2013. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.
2013-03-20 Les mer...

Senjalegen tilbyr elektronisk timebestilling
roteskreuz_80x78Nå kan du bestille time hos Senjalegen direkte på deres hjemmeside eller via SMS. På deres nye nettsted finner du oppdaterte åpningstider i tillegg til annen nyttig informasjon om tjenesten.
2013-01-06 Les mer...

Kulturmidler 2012
Lag og foreninger i Berg kan nå søke om kulturmidler for 2012. Søknadsfristen er satt til 15. mai 2012. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.
2012-04-27 Les mer...

Berg helsestasjon
Berg helsestasjon er lokalisert sammen med Senjalegen i rådhuset på Skaland.
2011-03-10 Les mer...

Søknadsfrist 1. mai
Kulturmidler 2010
Lag og foreninger i Berg kan nå søke om kulturmidler for 2010. Søknadsfristen er satt til 1. mai 2010. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.
2010-04-07 Les mer...

Søknadsfrist 15. desember
Utlysning av FYSAK-millionen 2010
fysak 2007Hvert år fordeler Troms fylkeskommune midler til tiltak med fokus på fysisk aktivitet gjennom FYSAK- og folkehelsetiltak i kommunene. Totalt skal kr 1 000 000,- tildeles ulike aktiviteter i kommunene i Troms i 2010. Midlene skal gå til utvikling av helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende FYSAK-/ folkehelsetiltak primært gjennom fysisk aktivitet i frivillige organisasjoner.
2009-11-23 Les mer...

Informasjon om Senjalegen
roteskreuz_80x78

Her finner du relevant informasjon om Senjalegen, samarbeid om legetjenesten for kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.

2009-09-09 Les mer...

influensatelefonen er 7787 1234
Felles influensatelefon for Midt-Troms
roteskreuz_80x78Det interkommunale legevaktsamarbeidet har fra og med i dag oppretta en egen informasjonstelefon for svineinfluensa i Midt-Troms. Her kan innbyggerne få råd og veiledning ifm med svineinfluensaen.

2009-08-21 Les mer...

Kommunale skjemaer

Her finner du alle skjemaer som er lagt ut på Berg kommunes nettside.

2010-07-08 Les mer...

LØKTA: Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenestene i Midt-Troms
090330_loktaLøkta er en interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms.
Løkta er et resultat av DMS-prosjektet i Midt-Troms. I perioden 2005-2007 ble det definert som et prøveprosjekt, men i 2008 ble Løkta etablert som en interkommunal enhet. Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa og Bardu kommune er med i Løkta.
2009-03-30 Les mer...

Til alle foreldre og foresatte ved Senjahopen og Skaland oppvekstsenter
Informasjonsskriv vedrørende Kikhoste
2009-03-26

Søknadsfrist 1. mai
Kulturmidler til faste fritidsanlegg

Formål og retningslinjer for tildeling av tilskudd

2009-03-23 Les mer...

Søknadsfrist 1. mai
Kulturmidler til kulturarbeid
Formål og retningslinjer for tildeling av tilskudd.
2009-03-23 Les mer...

Nytt elektronisk søknadsskjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett
profilbilde_idrettsanlegg_skjema

Alle søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal nå sendes inn elektronisk. Den e-baserte skjemaløsningen erstatter de papirbaserte søknadsskjemaene som tidligere har vært brukt. Søknadsskjemaet finnes på nettsiden www.idrettsanlegg.no. Her ligger også lenker til publikasjoner som er relevante i søknadsprosessen. Alle søknader som blir sendt inn elektronisk, blir automatisk lagt inn i systemet for søknadsbehanling. I alle kommuner er det opprettet brukere med tilgang til systemet. Vi har dessuten lagt ut en link på skjemasiden.

2008-11-01

Møt Bergs nye fysioterapeut
- Her skal det ikke opp gardiner!
hege_haakedal_150

Berg kommune har en ny fysioterapeut! Hege Håkedal har overtatt praksisen til Audun Berg og åpnet sitt nyoppussede studio 1. august.

Hege har i tillegg til sin grunnutdanning en solid videreutdanning, som gjør henne svært godt kvalifisert for sitt arbeid med sine pasienter.

2008-09-03 Les mer...

Fredag 1. august
Ny tilsatt fysioterapeut åpner sitt studio

Hege Håkedal har overtatt praksisen til Audun Berg og åpner sitt studio fredag 1. august. Vi ønsker henne velkommen til Berg kommune og håper gamle og nye pasienter vil finne veien til et nyoppusset studio i rådhusets 3. etasje.

2008-07-31 Les mer...

Barnevernstjenestene i Berg og Lenvik kommune ble fredag slått sammen.
Barnevernet slått sammen
barnevern

Målet med sammenslåingen er å styrke tilbudet i kommunene.

- Som politiker ønsker man selvfølgelig å beholde flest mulig virksomheter i kommunen. Men i denne saken går hensynet til barna foran alt, og for dem er dette en svært god løsning, sa ordfører Jan Harald Jansen i Berg under åpningsseremonien.


Berg Boligselskap a/s informerer:
Behov for bolig i Berg? Kontakt Berg Boligselskap!
2008-02-20 Les mer...

Berg legekontor er flyttet til rådhuset
Berg legekontor er nå på plass i nye lokaler på rådhuset og har fått tilbake sitt gamle telefonnummer:

77 85 91 00


Telefontid: mandag til fredag 08:00 - 10:30 og kl 13:00 - 14:30.

2008-02-04

Nytt legekontor i rute
Arbeidet med renoveringa av nytt legekontor i rådhuset er i rute. Dersom ingen uforutsatte forsinkelser oppstår, vil nytt kontor være innflyttingsklart ved årsskiftet.
2007-11-12 Les mer...

Tilbud til alle ansatte om bruk av treningsstudio
Alle ansatte i Berg kommune får nå tilbud om subsidiert bruk av treningsstudio. Dette tilbudet gis fordi vi mener at et slikt tilbud vil være helsebringende og kan være forebyggende på lidelser mange av oss har i strevsomme jobber. Kanskje kan plager vi har i muskler og skjelett kunne minimeres ved at vi benytter tilbud et treningsstudio kan gi. Flere kommuner opererer med slikt tilbud.
2007-10-19 Les mer...

Samarbeid om utarbeiding av nye arealplaner
Berg, Torsken og Tranøy kommune skal utarbeide ny kommuneplan med arealplaner i et felles prosjekt. Fylkesmannen har tildelt oss 200 000 kroner i forbindelse med dette arbeidet. Basen for prosjektet skal være rådhuset i Berg.
2007-10-04 Les mer...

Hjemmetjenester i Berg kommune
Kommunens hjemmetjeneste omfatter åpen heldøgns omsorg. Tjenesten er hjemlet i "Kommunehelseloven og Lov om sosiale tjenester". Dette er en døgnkontinuerlig hjemmetjeneste som ytes til eldre og funksjonshemmede, tjenesten omfatter hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Brukerne er personer i alle aldre. Målsetting: Berg kommune skal yte en tjeneste som bidrar til at eldre og funksjonshemmede kan bo hjemme så lenge som mulig.
2007-09-17 Les mer...

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan.
Informasjon om individuell plan
En individuell plan er en plan som beskriver din situasjon og hvilke behov du har, og tiltak for tjenester. Planen skal sørge for et forpliktende samarbeid mellom deg, en koordinator og de instanser du mottar tjenester fra. Den skal vise fordeling av ansvar mellom deg og de ulike instanser i hjelpeapparatet.

Planen er overordna og skal samordnes med andre planer, eksempelvis tiltaksplan, pleieplan eller individuell læreplan (I.O.P) En individuell plan gir deg ikke større rettigheter til tjenester, men er viktig for å kunne gi deg et mer helhetlig og samordna tjenestetilbud.
2007-09-17 Les mer...

Informasjon fra Statskog region Troms
Småviltjaktkort
Vi viser til tidligere avtale hvor "Post i butikk" har fått tilsendt giroer - Jaktkort småviltjakt - Statskog Troms, for salg/utdeling. Fra og med jaktsesongen 2007/08 har vi avsluttet trykking av giroer. Salget av jaktkort vil først og fremst selges på www.inatur.no og de som har kommisjonærsalg for oss. Statskog SF vil gå helt over til nettbaserte løsninger på salg av kortene i framtiden.
2007-09-04 Les mer...

Nye satser for privat kopiering/utskrift på kommunehuset
Det er nå bestemt at kopiering og utskrift skal tas betaling for. Unntak for dette er egne vitnemål og attester. Fra nå av gjelder følgende satser: 1 krone per kopi/utskrift, 2 kroner per fargekopi/-utskrift. Ta kontakt med informasjonen når du kommer til rådhuset for å få slike tjenester utført. Betaling skal skje kontant.
2007-09-04

Nytt legekontor i Berg
Kommunestyre har bestemt å legge det nye legekontor i kommunen vår til Bergsheimen hvor rådhuset nå er. Dette betyr at nåværende legekontor på det nye sykehjemmet mest sannsynlig vil ha sin base der ut dette året. I løpet av høsten vil det bli iverksatt renoveringsarbeid i de lokaler som er tenkt å være base for legekontor og helsesøstertjenesten.
2007-07-24

Hjemmetjenesten i Berg er god!
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i Berg sist vinter. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 5. Juli. En representant fra Komrev Nord gjennomgikk rapporten og konkluderte med at hjemmetjenesten i kommunen vår er god. Likevel er det en del forbedringer å gjennomføre. Først og fremst gjelder dette skriftliggjøring av en del rutiner samt arbeid med å få redusert sykefravær. Kommunestyret tok rapporten til etterretning og ba spesielt om at det skal foretas arbeidsmiljøundersøkelser på fagområdet hvert år.
2007-07-23

Jorid Meyer vikar for Lillian Sebulonsen
jorid  200Jorid Meyer har gått inn i jobben som oppvekstsjef i permisjonstiden til Lillian Sebulonsen ut året. Fram til sommerferien fungerer Marit Reiertsen som rektor på Senjahopen skole. Det arbeides med løsninger for høsten.
2007-05-29

Tinglysing i fast eiendom fra domstolene til Statens kartverk
Stortinget har besluttet at tinglysing i fast eiendom skal overføres fra domstolene til Statens kartverk og sentraliseres til Kartverkets hovedkontor i Hønefoss. Overføringene skjer gradvis i perioden 2004­–2007. Nå er turen kommet Senja tingrett.
2007-05-21 Les mer...

Brosjyrer om byggeskikk og reguleringsplanlegging
Regionrådet har i samarbeid med NHO utarbeidet to brosjyrer. Den en viser råd og tips om byggeskikk i Midt-Troms, mens den andre forteller hvordan reguleringsplaner og byggesaker behandles.
2007-05-14 Les mer...

Ambulansen er på plass i Senjahopen
HPIM 0805 A

Klokka 8.00 i dag, tirsdag 1. aug., overtok UNN ambulansedrifta for Berg og Nord-Senja. Det vil si at nå er både ambulanse og personell på plass i Senjahopen. Og de første som gikk på i dag tidlig og fikk æren av å innvie den nye bilen og den nye stasjonen, var Barbro Eng og Bengt Larsen. Noe de er svært begeistret for...

Les mer på Bergtatt.

2006-08-01

Skolefritidsordninga i Berg kommune
Skolefritidsordninga er åpen 10 måneder i året og følger skoleruta.
2005-06-09 Les mer...

Nasjonal turistvei: Oppstart av reguleringsplanarbeid
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid.
1. Rv 862 Tungeneset i Berg kommune, parkerings- og oppholdsområde.
2. Fv 251 Bøvær, parkerings- og oppholdsområder.
2005-03-23 Les mer...

Kommunale avgifter
Oversikt over alle kommunale avgifter og gebyrer (uten mva.).
2005-01-08 Les mer...

Skjemaer og informasjon om byggesaker
Her finner du skjemaer du kan benytte deg av i forbindelse med byggesaker.

2004-08-24 Les mer...