Kommunestyret har i møte 14.02.2017, sak 7/17, fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til merknadsbehandling for planprogrammet for områderegulering Senjahopen Havn, og ber om at merknadene blir innarbeidet i planprogrammet.
  2. Forslag til planprogram for områderegulering Senjahopen havn, med innarbeidede merknader, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.

Du kan lese planprogrammet her: Planprogram

Det vil bli invitert til møter med grunneiere, lag og foreninger og andre interesserte. hvor det gis mulighet for å komme med innspill til selve planarbeidet. Se ellers i planprogrammet kap. 4 for beskrivelse av hvordan medvirkning skal foregå i planprosessen.

Kommunen har allerede mottatt en del innspill til selve planen. Disse vil bli vurdert i planprosessen.