English Tekststørrelse: A A A

Berg kommunevåpen

Kunngjøring av fastsatt planprogram- områdeplan for Senjahopen havn

Kommunestyret har i møte 14.02.2017, sak 7/17, fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til merknadsbehandling for planprogrammet for områderegulering Senjahopen Havn, og ber om at merknadene blir innarbeidet i planprogrammet.
  2. Forslag til planprogram for områderegulering Senjahopen havn, med innarbeidede merknader, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.
Les mer... 2017-03-02
Berg kommunevåpen

Reguleringsplan for boligfeltet Kjæsvika Vest

Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn

Formannskapet som planutvalg har i møte den 14.01.2016 i sak 50/15 vedtatt å sende reguleringsplan for boligfeltet Kjæsvika Vest på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 04.03.2016 til 15.04.2016, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

Høringsfrist er 15.04.2016.

Les mer... 2016-03-04
Berg kommunevåpen

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Med bakgrunn i Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12 §§ 49-59, og Lov om stadnamn (stednavnloven) tildeler Berg kommune offisielle adresser til samtlige bebyggde områder i kommunen.

Høringsfrist: 6. februar 2015

Les mer... 2015-01-19

Høring - Nye veinavn i Berg

Berg kommune legger ut på høring nye veinavn i Berg med tilråding og godkjenning fra Språkrådet.

Frist for innsending av merknader er satt til 21. november 2014.

Les mer ... 2014-11-06
Berg kommunevåpen

Kunngjøring om offentlig ettersyn

KUNNGJØRING om offentlig ettersyn av privat reguleringsplan for Senja rorbuer, Hamn (Finnsæter) i Berg kommune.

Høringsfrist: 24. september 2014

Les mer... 2014-08-16
Berg kommunevåpen

Kunngjøring om offentlig ettersyn

KUNNGJØRING om offentlig ettersyn av søknad om endringer ved lokalitet for lakseoppdrett i Berg kommune.

Les mer... 2014-06-06
Berg kommunevåpen

Offentlig ettersyn

Forslag til behandlingskriterier for Næringsfondene i Berg

Forslag til behandlingskreterier for Næringsfondene i Berg legges med dette ut for offentlig ettersyn.

Les mer... 2013-12-05
Berg kommunevåpen

KUNNGJØRING om områderegulering i Senjahopen

Formannskapet vedtok i møte den 10.10.2013 i sak 31/13 om å legge utkast til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn samt å sende saken på høring.

Frist for uttalelse settes til 30. november 2013.

Les mer... 2013-10-30
Berg kommunevåpen

Åpent informasjons- og dialogmøte om planprosesser

Berg kommune inviterer til åpne informasjons- og dialogmøter 30. og 31. oktober kl 19.30 om kommuneplanen, strategisk næringsplan (SNP) og reguleringsplaner.

Les mer... 2013-10-26
Berg kommunevåpen

KUNNGJØRINGER om planarbeid i Berg kommune

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med kommuneplanen i Berg kommune, flere reguleringsplaner og strategisk næringsplan (SNP).

Les mer... 2013-09-21