English Tekststørrelse: A A A

Berg kommunevåpen

Kriterier for tildeling av tjenester i sykehjem

Kunngjøring om høringsutkast til forskrift

Berg kommune legger med dette ut utkast til forskrift "Kriterier for tildeling av tjenester i sykehjem" på høring.

Frist for uttalelse er satt til 21. mai 2017.

Les mer... 2017-04-27
Berg kommunevåpen

Kunngjøring av fastsatt planprogram- områdeplan for Senjahopen havn

Kommunestyret har i møte 14.02.2017, sak 7/17, fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til merknadsbehandling for planprogrammet for områderegulering Senjahopen Havn, og ber om at merknadene blir innarbeidet i planprogrammet.
  2. Forslag til planprogram for områderegulering Senjahopen havn, med innarbeidede merknader, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.
Les mer... 2017-03-02