English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Helse og omsorg | Artikkel

Retningslinjer for tildeling av omsorgslønn i Berg Kommune

Følgende retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 13. april 2000 (sak 0022/00):  

 1.  A
  Omsorgslønn innvilges i de tilfeller der omsorgsarbeidet er særlig tyngende. Med "særlig tyngende omsorgsarbeid" menes behov for tilsyn og pleie ut over det en normalt vurderer som alminnelige tjenester for familiemedlemmer, som regel døgnkontinuerlig tjenestebehov.
  LOST § 4-3, viser hvilke rettigheter en har til sosiale tjenester og lyder som følge:
  "De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2, bokstavene a-d". Lovens § 4-3 viser ikke til § 4-2, e. Dette betyr at en ikke har et rettskrav på omsorgslønn, jfr. Rundskriv I-42/98, s. 6.
   
  B
  Saksbehandling som gjelder tildeling av omsorgslønn utføres av kommunes pro-avdeling.
  Omsorgsformen skal kun brukes der omsorgstrengende selv aktivt ønsker dette.
  PRO-tjenesten skal så langt som mulig utforme tilbudet i samarbeid med brukeren.
  Det skal legges stor vekt på hva brukeren selv mener.
   
 2. Mottaker av omsorgslønn regnes som ansvarlig for et oppdrag, ikke som ansatt i kommunen. Kommunen har ikke arbeidsgiveransvar overfor den som mottar godtgjørelse for omsorgsarbeid. Betingelsene blir dermed følgende:
   
  a. Timelønn etter lønnstrinn 16, med p.t. kr. 94,36 pr. time.
  b. Det gis ikke kvelds/nattillegg eller helge/helligdagstillegg.
  c. Sykelønn fra folketrygden utbetales først etter 16 dager (kommunen dekker ikke arbeidsgiverperioden).
  d. Det utbetales ikke feriepenger.
  e. Pensjonsordning eter folketrygdloven § 3-16.
   
 3. Oppdragsperioden skal begrenses til max 3 mndr. om gangen. Det gjøres enkeltvedtak som evalueres ved vedtakets utløp.
   
 4. a. Det gis kun godtgjøring for den tid omsorgsyter utfører reelle oppgaver inntil 7,5 t. pr. uke.
  b. I helt spesielle tilfeller kan omsorgslønn tilmåles utover 7,5 t. i uken, men ikke utover 100 % stilling for hjemmehjelp.
   
 5. Det utbetales ikke omsorgslønn når omsorgsmottaker er på sykehus, bortreist sammen med andre, på avlastningsopphold i kortere eller lengre tid, eller av andre årsaker ikke har behov for de tjenestene omsorgsyter gir.
   
 6. Hjelpestønad til tilsyn og pleie er ment å gå til dekning av utgifter til privat hjelp. Ved utmåling av omsorgslønn tas det derfor hensyn til denne.
  Er det ikke søkt om hjelpestønad informerer kommunen om denne rettigheten og om nødvendig bistår den omsorgstrengende med søknaden før søknaden om omsorgslønn blir behandlet. (Rundskriv I-42/98 s.11).
   
 7. Det vil bli gjort en vurdering av om omsorgsarbeidet kan gjøres innenfor allerede eksisterende rammer av det kommunale omsorgsapparatet. Hvis det er ledig kapasitet innen kommunens hjemmesykepleie, hjemmehjelpsapparat og støtttekontaktordning, kan dette bli tilbudt fremfor eller i tillegg til omsorgslønn.